Vår ambition har varit att de politiska partierna ska ge oss konkreta svar som gör att det går att jämföra svaren. Att det inte ska gå att komma med svepande till intet förpliktigande svar som att ”alla ska få den omsorg de behöver”. Därför kan svarsalternativen ibland tyckas väl detaljerade.

Pensionerna
Det allmänna pensionssystemets återupprättande

När det nuvarande pensionssystemet infördes var ambitionen att den allmänna pensionen skulle motsvara 60-65 procent av slutlönen för den som arbetat och betalat skatt ett helt liv. Kompensationsgraden sjunker stadigt och ligger för dem som nu går i pension på knappa 50 procent. Under 2021 och 2022 har förslag presenterats på några förbättringar när det gäller pensionerna för vissa grupper. Det är i dagsläget osäkert om de kommer att genomföras och när det gäller den s k trygghetspensionen är det oklart hur den kommer att fungera. Dessa eventuella förbättringar ligger utanför själva pensionssystemet. Det handlar snarare om brandkårsutryckningar som leder till att pensionssystemets grundvalar ruckas. Det som behövs är förändringar som stärker den allmänna pensionen för alla pensionärer.

I debatten framförs ofta att dagens pensionärer har det bättre än tidigare generationer. Det stämmer för en del under de första åren som pensionär eftersom tjänstepensionen då räknas in. Tjänstepensionen har nämligen ökat i värde samtidigt som den allmänna pensionen urholkats. Vad man bortser från är att tjänstepensionen för de flesta utbetalas under en begränsad tid. Vanligtvis under fem till tio år. Det innebär att levnadsstandarden sjunker avsevärt när tjänstepensionen upphör. Dessutom har ca tio procent av arbetstagarna inte tjänstepension. Därför är den allmänna pensionen så viktig!

Vårt första krav är att kompensationsgraden i den allmänna pensionen återställs till minst 60-65 procent för både nuvarande och kommande pensionärer. Extra bidrag eller skattesänkningar är ingen långsiktig lösning eftersom dessa förmåner kan tas bort genom ett enkelt majoritetsbeslut i riksdagen.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att den allmänna pensionen ska återställas till 60-65 procent av slutlönen för både nuvarande pensionärer och kommande?
 • Om ja hur tänker partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska vidtas? Vilken kompensationsgrad kommer partiet att verka för? När ska målet vara uppnått?
 • Om nej, hur ser partiet på frågan? Anser partiet att det är fel att koppla den allmänna pensionens storlek till slutlönen?

Utvecklingen av pensionerna har varit avsevärt sämre än löneutvecklingen sedan pensionssystemet infördes. Det beror bland annat på att det nuvarande pensionssystemet ska vara självfinansierat och att det finns ett automatiskt balanseringssystem, den s k bromsen som reglerar detta. När systemet saknar pengar reagerar bromsen och pensionerna kan komma att sänkas vilket har skett vid ett par tillfällen.

Vårt andra krav är att utvecklingen av pensionerna ska följa den allmänna löneutvecklingen och att den s k bromsen ska tas bort.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att utvecklingen av pensionerna ska följa den allmänna löneutvecklingen och att den s k bromsen tas bort?
 • Om ja hur tänker partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska vidtas? När ska målet vara uppnått?
 • Om nej hur ser partiet på frågan? Anser partiet att frågan är felställd? Att det inte finns någon anledning att koppla utvecklingen av pensionerna till den allmänna löneutvecklingen?

Den höjda pensionsåldern leder till problem som måste lösas. Äldre har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetsgivare anställer ogärna personer som närmar sig pensionsåldern. Personer med tunga och slitsamma jobb orkar i många fall inte arbeta hela tiden fram till nuvarande pensionsålder.

En förutsättning för att det nya systemet ska fungera är att arbetsmarknaden är öppen för alla. Att arbetsgivare i högre grad än idag anställer äldre. Vårt tredje krav är att de politiska partierna ska verka för detta.

 • Ställer partiet upp på kravet att verka för en arbetsmarknad öppen för äldre?
 • Om ja, hur tänker partiet arbeta för en arbetsmarknad öppen för alla, för att arbetsgivare ska anställa äldre? Vad är målsättningen? När ska den uppnås?
 • Om nej, anser partiet att detta inte är en fråga för riksdagen? Hur ser partiet på frågan?

En annan förutsättning för att det nya systemet ska fungera är att det införs lösningar för de äldre som på grund av tunga och/eller slitsamma jobb inte kan arbeta så länge som krävs. De riskerar att drabbas av lägre pension om de tvingas till s k förtida uttag av pensionen. Vårt fjärde krav är att denna grupp ska erbjudas andra arbetsuppgifter eller kompenseras på annat sätt fram till pensionsåldern. Frågan kvarstår trots att det finns förslag från regeringen om en s k trygghetspension. Det finns ännu inget beslut och det är oklart hur trygghetspensionen kommer att fungera.

 • Ställer partiet upp på kravet att äldre som på grund av tunga och/eller slitsamma jobb inte kan arbeta fram till pensionsåldern ska erbjudas andra arbetsuppgifter eller kompenseras på annat sätt så att de inte tvingas till förtida uttag och en lägre pension?
 • Om ja, hur tänker partier arbeta för att äldre med tunga och slitsamma jobb ska kunna få andra uppgifter eller kompenseras så att de inte tvingas till förtida uttag och en lägre pension? Vilka åtgärder ska vidtas? När ska målet vara uppnått?
 • Om nej, hur ser partiet på frågan?