Lika villkor

Sjukvården och äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret för all vård och omsorg om äldre ligger hos regionen eller kommunen. Den decentraliserade styrelseform Sverige har innebär att villkoren skiljer sig mellan regioner och mellan kommuner. Det leder till att kostnaden för samma insats varierar och att förmånerna varierar beroende på var man bor. Under pandemin visade det sig bland annat i hur man skötte vaccineringen. I Stockholm hänvisade man i första hand till en app som krävde bankid vilket gjorde att många äldre fick vänta onödigt länge medan t ex Uppsala kallade alla per brev i turordning.

elderly people outside

Det ingår i kommunernas ansvar att erbjuda olika former av boenden för äldre som av olika skäl inte längre kan bo hemma. De minskade resurserna har lett till att biståndsprövningen som görs innan en person antas till ett boende blivit extremt tuff. Kraven för att få en plats ökar. Kvarboendeprincipen drivs in absurdum. Förvaltningsrätten ingriper sällan mot de tuffa besluten vid överklaganden vilket leder till att sjuka gamla som knappt kan röra sig i sin bostad tvingas bo kvar hemma med hemtjänst. Även när det gäller tillgången till äldreboenden är variationerna mellan kommunerna stora vilket innebär att en person som nekas plats i sin kommun hade kunnat få en plats om hen bott i en annan kommun.

Det är inte acceptabelt att avgifterna för olika insatser skiljer sig med flera hundra kronor mellan olika kommuner eller att den som bor i en region måste betala för det som i andra regioner tillhandahålls kostnadsfritt.

En förutsättning för att villkoren ska vara desamma över hela landet är att det finns ett tydligt regelverk och en effektiv tillsyn av verksamheterna och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot sådana verksamheter som inte lever upp till rådande regelverk. Ett problem i dag är att det saknas tillräckligt kraftfulla sanktionsmöjligheter när de statliga, regionala och kommunala regelverken inte följs. Det händer t ex vanligtvis ingenting när ledningen för ett äldreboende förklarar att de bryter mot kravet på att det ska finnas sjuksköterskor på plats med att det är svårt att rekrytera. IVO kan inte stänga ett boende även om bristerna är stora och uppenbara för att beviskraven är för långtgående. Och lagstiftningen är för svag när förvaltningsrätten godtar extremt hårda krav för att få en plats på ett särskilt boende.