SNABBORIENTERING

Delaktighet

Det är viktigt att pensionärernas synpunkter och erfarenheter tas till vara i byggandet av det framtida samhället. I dag är personer över 65 år underrepresenterade. I riksdagen är hösten 2021 endast 18 av de 349 ledamöterna 65 år eller äldre vilket innebär en mycket stor underrepresentation. Därför vill vi ha

 • Utökad representation av äldre i riksdagen och i olika utredningar och kommissioner som har betydelse för den framtida utvecklingen.

Samhället förändras i en allt snabbare takt. Allt eftersom vi människor kommer upp i åldrarna får vi vissa svårigheter att hänga med i utvecklingen och känner oro inför det nya. Det är därför viktigt att den tekniska och digitala utvecklingen inte leder till ett alltför stort utanförskap hos de äldre. Det är oacceptabelt att det inte går att betala med pengar, att det inte finns bankkontor inom rimligt avstånd för alla, att det endast går att kommunicera digitalt med många företag och serviceorgan. Därför vill vi att

elderly people outside
 • Riksdagen ska verka för att minska det utanförskap den tekniska utvecklingen innebär för många äldre
Vill du veta mera gå till Delaktighet i samhället
elderly people outside

Pensionerna

Åsikterna om de svenska pensionerna är bra eller inte varierar i debatten. Helt klart är att det skett en urholkning av den allmänna pensionen, den pension alla som arbetat och/eller bott i landet har rätt till. När den beslutades på 1990-talet var budskapet att den allmänna pensionen skulle ge en pension på 60-65 procent av slutlönen efter ett helt arbetsliv. I dag ligger den s k kompensationsgraden runt 50 procent och enligt Pensionsmyndigheten kommer den som började arbeta 1973 och arbetar heltid i drygt 40 år att få motsvarande 45 procent i allmän pension. Det som gör att många pensionärer har det relativt bra under de första åren är att tjänstepensionerna stigit. Det är viktigt att vara medveten om att de flesta som har tjänstepension har det under fem eller tio år. Sedan har de bara allmän pension. Därtill kommer att alla inte har tjänstepension. Det handlar om ca 10 procent av de arbetande. Det gäller även många småföretagare. Med dagens arbetsmarknad där en ny gig-ekonomi växer fram och många har timanställning riskerar gruppen utan tjänstepension att öka. Därför är det viktigt att den allmänna pensionen är så hög att det går att leva på den. Därför vill vi att

 • Pensionernas värde ska återställas, d v s den allmänna pensionen ska vars 60-65 procent av slutlönen och värdeutvecklingen ska följa löneutvecklingen

Vi tycker att det är viktigt att både arbetsmarknaden och pensionssystemet anpassas till beslutet om höjning av pensionsåldern. I annat fall är risken stor att många äldre hamnar i arbetslöshet och får en försämrad pension. Därför vill vi ha

 • Möjlighet att arbeta efter pensionsåldern
 • Lösningar som gör att de som p g a tunga och/eller slitsamma jobb inte kan arbeta ända till pensionsåldern inte tvingas ta ut förtida pension
Vill du veta mera gå till Pensionerna
elderly people outside

Äldreomsorgen

Under denna rubrik tar vi upp den hjälp och de stödinsatser som samhället erbjuder pensionärer vilket huvudsakligen är hemtjänst och vård och omsorg.

Vi tycker med utgångspunkt från de stora brister inom äldreomsorgen som pandemin blottlagt att äldreomsorgen ska reformeras i grunden. Det är inte godtagbart att äldre ska få sämre omvårdnad för att ansvarsfördelningen mellan regionerna och kommunerna inte är klar och tydlig. Inte heller är det värdigt en äldreomsorg i ett välfärdsland att det råder brist på läkare och utbildad personal. Det är inte heller försvarbart att pensionärer som inte längre orkar bo kvar hemma ska tvingas till det på grund av svårigheten att få plats inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har tillförts mera pengar under 2021 och 2022 men inga egentliga förändringar har genomförts. Därför vill vi att

 • Ansvarsfördelningen mellan regionerna och kommunerna ska vara glasklar så att inte de äldre får sämre vård och omsorg på grund av oklarheter om var ansvaret ligger.
 • All personal inom äldreomsorgen ska vara utbildad.
 • Alla ska ha goda svenskkunskaper motsvarande de kunskaper som krävs för den gymnasiala vårdutbildningen.
 • Bemanningen ska vara hög – detta måste regleras centralt
 • Det ska finnas tillräckligt med medicinsk utrustning.
 • Beredskapen inför kommande pandemier och katastrofer ska vara god.
 • Det ska byggas fler särskilda boenden och det ska finnas olika former av äldreboenden och biståndsbedömningen ska vara generösare så att större hänsyn kan tas till enskilda personers önskemål och syn på vad som är en lämplig boendeform.
Vill du veta mera gå till Äldreomsorgen
elderly people outside

Lika villkor

Sjukvården och äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ansvaret för all vård och omsorg om äldre ligger hos regionen eller kommunen. Den decentraliserade styrelseform Sverige har innebär att villkoren skiljer sig mellan regioner och mellan kommuner. Det leder till att kostnaden för samma insats varierar och att förmånerna varierar beroende på var man bor. Under pandemin visade det sig bland annat i hur man skötte vaccineringen. I Stockholm hänvisade man i första hand till en app som krävde bank-id vilket gjorde att många äldre fick vänta onödigt länge medan t ex Uppsala kallade alla per brev i turordning.

En förutsättning för att villkoren ska vara desamma över hela landet är att det finns ett tydligt nationellt regelverk som styr de regionala och kommunala regelverken. Därtill krävs en effektiv tillsyn av verksamheterna och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot sådana verksamheter som inte lever upp till rådande regelverk. Det är ett problem att det saknas sådana kraftfulla sanktionsmöjligheter när de statliga, regionala och kommunala regelverken inte följs. Det händer t ex vanligtvis ingenting när ledningen för ett äldreboende förklarar att de bryter mot kravet på att det ska finnas sjuksköterskor på plats med att det är svårt att rekrytera. IVO kan inte stänga ett boende även om bristerna är stora och uppenbara för att beviskraven är för långtgående. Och lagstiftningen är för svag när förvaltningsrätten godtar extremt hårda krav för att få en plats på ett särskilt boende.

Vi tycker att det är viktigt att samma villkor ska gälla för alla oavsett var de bor. Därför vill vi ha

 • Likvärdighet, d v s att villkoren ska vara desamma över hela landet.
 • Förstärkta regelverk så att en effektiv tillsyn kan göras.
Vill du veta mera gå till Lika villkor