Delaktighet

Delaktighet i samhället fråga 1

Det är viktigt att pensionärernas synpunkter och erfarenheter tas till vara i byggandet av det framtida samhället. I dag är personer över 65 år underrepresenterade. I riksdagen är endast 18 av de 349 ledamöterna 65 år eller äldre.

Vårt första krav är att antalet pensionärer på valbar plats på valsedlarna till riksdagen ska öka och att äldre ska vara representerade i utredningar, kommissioner och andra grupper som bereder frågor av betydelse för det framtida samhället.

  • Ställer partiet upp på att antalet pensionärer på valsedlarna till riksdagen ska öka och att äldre ska vara representerade i utredningar, kommissioner och andra grupper som bereder frågor av betydelse för det framtida samhället?
  • Om ja, hur tänker partiet arbeta konkret för att nå detta? Vilken är målsättningen? När ska den vara uppnådd?
  • Om nej, hur ser partiet på målet?

Svaren

Alla partier säger sig vara positiva till att antalet pensionärer på valsedlarna ska öka och att äldre ska vara bättre representerade i utredningar, kommissioner och andra grupper men de har inga tydliga, konkreta mål för det. När det gäller representationen i riksdagen hänvisar de till den interna demokratin och att deras vallistor tas fram lokalt. Partierna anser sig inte kunna styra vallistorna centralt men flera partier har tydliga mål när det gäller t ex andelen kvinnor.

Parti Ställer partiet upp på Argument krav ett delaktighet Argument
Centerpartiet Nej C ska på alla nivåer ha bredd i partiets representation (…) erfarenheter, kön och ålder är viktiga att beakta
Feministiskt initiativ Nej Fi arbetar utifrån en intersektionell handlingsplan för att utgöra en motvikt mot snedfördelningen i politikerkåren – har ingen kvantitativ målsättning
Kristdemokraterna Nej KD anser att äldre ska vara representerade i sammanhang där beslut som rör deras vardag tas - KD verkar för att inkludera pensionärsorganisationerna i stads-byggnadsfrågor – personer i olika åldrar ska finnas representerade på partiets listor
Liberalerna Nej L lyfter fram Barbro Westerholm och att partiet har seniornätverk
Miljöpartiet Nej MP anser att personer över 65 år behöver bli bättre representerade när det gäller förtroendeuppdrag – Gröna seniorer driver aktivt frågan
Moderaterna Nej M strävar efter mångfald vad gäller bakgrund och ålder
Piratpartiet Nej Ett av PPs centrala värden är delaktighet – PP vill se ett ökat inflytande generellt
Socialdemokraterna Nej S vill ha en så bred representation som möjligt i riksdagen och i andra församlingar – S satsar på utbildning av dem som ingår i valberedningarna
Sverigedemokraterna Nej För SD är kunskap, engagemang och intresse viktigare än ålder och kön
Vänsterpartiet Nej V anser sig ha en god representation – 3 av 27 riksdagsledamöter – inga särskilda skrivningar i stadgarna om om personer över 65 år

Delaktighet i samhället fråga 2

Samhället förändras i en allt snabbare takt. Allt eftersom vi människor kommer upp i åldrarna får vi vissa svårigheter att hänga med i utvecklingen och känner oro inför det nya. Det är därför viktigt att den tekniska utvecklingen inte leder till ett alltför stort utanförskap hos de äldre. Det är oacceptabelt att det inte går att betala med pengar, att det inte finns bankkontor inom rimligt avstånd för alla, att det endast går att kommunicera digitalt med många företag och serviceorgan.

Vårt andra krav är därför att Riksdagen ska verka för att minska det utanförskap den tekniska utvecklingen innebär för många äldre.

  • Ställer partiet upp på att riksdagen ska verka för att minska det utanförskap den tekniska utvecklingen innebär för många äldre?
  • Om ja, hur tänker partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder kommer att sättas in? När ska målet vara uppnått?
  • Om nej, hur ser partiet på målet?

Svaren

Samtliga partier säger sig ställa upp på att riksdagen ska verka för att minska det utanförskap den tekniska utvecklingen innebär. Samtidigt ligger fokus hos flera partier nästan helt på att satsa på utbildningsinsatser och att utöka bibliotekens roll för att alla ska ”komma med”. Det råder i flera fall brist på förståelse för problemets omfattning. Alla lyfter inte upp frågan om kontanthanteringen.

Parti Ställer partiet upp på krav två delagtighet Argument
Centerpartiet Ja C anser att det måste vara möjligt att via telefon eller rådgivning komma i kontakt med myndigheter – C vill utveckla lokala servicekontor – C tar inte upp frågan om kontanter
Feministiskt initiativ Ja Fi vill satsa resurser på riktiga människor som kan svara på frågor – Fi vill utreda möjligheter och former för en offentligt ägd infrastruktur för betalningar, transaktioner och kontanthantering
Kristdemokraterna Ja KD har fokus på satsningar för att alla ska kunna tillgodogöra sig den nya tekniken – KS anser att det är viktigt att vissa äldre har möjlighet att betala med kontanter
Liberalerna Ja L anser att det är viktigt att årsrika ska kunna sköta sin ekonomi utan beroende av nätet – L anser att storbankerna ska ha krav på kontanthantering och att kopparnäten inte får avvecklas innan det finns alternativ
Miljöpartiet Ja MP vill få en lag som tolkar bristande tillgänglighet som diskriminering – MP vill att tekniska lösningar erbjuds alla äldre över en viss ålder – MP anser att det behöver finnas alternativ för de som inte kan eller vill använda digitala lösningar
Moderaterna Ja M hänvisar till två motioner: Ett digitalt ledarskap för Sverige och Riv hinder ör digitalisering av hälso- och sjukvården och socialtjänsten – M har fokus nästan uteslutande på digitaliseringen - M tar inte upp frågan om kontanter
Piratpartiet Ja PP anser att digitaliseringen ska vara ett verktyg, inte ett mål i sig – PP vill att det utvecklas enkla digitala verktyg – PP vill att medborgaren alltid ska kunna vända sig till en människa i kontakt med det offentliga
Socialdemokraterna Ja S anser att det är viktigt att de som inte kan eller vill vara digitala har tillgång till myndigheter och service – S har fokus på den digitala utvecklingen – S tar inte upp frågan om kontanter
Sverigedemokraterna Ja SD vill se krav på kontanthantering på storbanker, affärer och krogar- SD vill ha större fokus på att öka tillgängligheten för de äldre som bor i tätort och på landsbygd
Vänsterpartiet Ja V anser att alla ska ha möjlighet att använda sig av de tjänster som banker och myndigheter erbjuder – V har föreslagit att alla banker (…) ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättningsmöjligheter