Lika villkor

Lika villkor över hela landet

Det är viktigt att samma villkor gäller i hela landet. Den maktfördelning som råder mellan stat, regioner och kommuner leder till att villkoren för oss pensionärer varierar mellan olika delar av landet. Det är inte acceptabelt att avgifterna för olika insatser skiljer sig mellan olika kommuner eller att den som bor i en region måste betala för det som i andra regioner tillhandahålls kostnadsfritt.

Lika villkor fråga 1

Vårt första krav är likvärdighet, d v s att villkoren ska vara desamma överallt, d v s regelverken ska vara statligt reglerade så att de regionala och kommunala regelverken blir likvärdiga.

  • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska råda likvärdighet inom landet?
  • Om ja hur ska partiet arbeta för att vi får likvärdighet? Vilka åtgärder ska sättas in? Vilken ät tidplanen?
  • Om nej hur ser partiet på frågan?

Svaren

Alla partier utom Piratpartiet som inte tagit ställning i frågan anser att likvärdighet är viktigt men nästan alla värnar samtidigt det kommunala självstyret högt och anser att det är viktigt för demokratin. Det tolkar vi som att de flesta svarar Nja. Vi har delat in svaren i Ja, Nja-Ja och Nja.

Parti Ställer partiet upp på krav ett på Lika villkor Argument
Centerpartiet Nej C vill ha en nationell styrning som motverkar den ojämlikhet som råder när det gäller hjälpmedel, rehabilitering och habilitering – C vill inte att staten tar över kommunernas finansiering
Feministiskt initiativ Nej Fi vill på sikt avveckla regionerna och att ansvaret för sjukhusvården och primärvården delas mellan stat och kommun – Fi vill att utformningen av regelverken för olika ersättningar inte ska utgå från ett storstadsperspektiv utan anpassas till lokala förutsättningar
Kristdemokraterna Nej KD vill att staten ska ta över det ansvar för vården som regionerna har i dag - KD vill redan nu ha nationella riktlinjer för hjälpmedel, rehabilitering och habilitering
Liberalerna Nej IVO bör ha ett ökat tillsynsansvar och kunna utdöma sanktioner till kommuner som inte följer lagen om boende och inte åtgärdar icke verkställda beslut inom tre månader
Miljöpartiet Nej MP anser att likvärdighet är viktigt men det behöver inte vara lika – MP anser att det är viktigt att beslut fattas så nära medborgare som möjligt
Moderaterna Nej M anser att det är viktigt att regelverk och styrmedel styr mot likvärdighet men M tycker att det kommunala och regionala självstyret ska vara kvar
Piratpartiet Nej Har inte tagit ställning i denna fråga
Socialdemokraterna Nej S anser att det i stort gäller jämlika villkor för alla äldre – S accepterar vissa skillnader men de får inte bli för stora – S har givit Socialstyrelsen i uppdrag att samla in statistik kring avgifterna för hjälpmedel
Sverigedemokraterna Nej SD har ambitionen att det ska vara likvärdiga villkor – SD vill ha nationella riktlinjer vad avser avser avgifter, hjälpmedel m.m.
Vänsterpartiet Nej V anser att det kommunala självstyret är en viktig del i den svenska demokratin – V vill att staten tar ett större ansvar för att inkomster och kostnader fördelas solidariskt över hela landet för att villkoren inte ska skilja sig för mycket åt.

Lika villkor fråga 2

En förutsättning för att villkoren ska vara desamma över hela landet är att det finns ett tydligt nationellt regelverk som styr de regionala och kommunala regelverken. Därtill krävs en effektiv statlig tillsyn av verksamheterna och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot sådana verksamheter som inte lever upp till rådande regelverk. Därför är det ett problem att det saknas sådana kraftfulla sanktionsmöjligheter när de statliga, regionala och kommunala regelverken inte följs. Det händer t ex vanligtvis ingenting när ledningen för ett äldreboende förklarar att de bryter mot kravet på att det ska finnas sjuksköterskor på plats med att det är svårt att rekrytera. IVO kan inte stänga ett boende även om bristerna är stora och uppenbara för att beviskraven är för långtgående. Och lagstiftningen är för svag när förvaltningsrätten godtar extremt hårda krav för att få en plats på ett särskilt boende.

Vårt andra krav är att regelverken förstärks så att en effektiv tillsyn kan göras och därmed kvaliteten inom äldreomsorgen säkerställas.

  • Ställer partiet upp på vårt krav att regelverken ska förstärkas så att en effektiv tillsyn kan göras inom äldreomsorgen med syfte att säkerställa kvaliteten?
  • Om ja hur ska partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska sättas in? När ska målet nås?
  • Om nej hur ser partiet på frågan?

Svaren

Samtliga partier svarar att tillsynen måste bli bättre. Ibland handlar det om olika nationella program och ibland om olika lagar samt ökade möjligheter för IVO att ingripa. Det sägs inte mycket om att införa nationella regelverk. Även i denna fråga tycks försvaret av det kommunala självstyret påverka flera svar. Det finns en ovilja att reglera för mycket. Denna fråga är svår att bedöma. Vi har därför skrivit ja på samtliga svar där en bättre tillsyn tas upp och rekommenderar er att gå till De fullständiga svaren för att få en bättre bild.

Parti Ställer partiet upp på krav ett på Lika villkor Argument
Centerpartiet Ja C anser inte att en detaljreglering av staten är önskvärd – C vill ha ett nationellt program för äldres hälsa -C vill utvidga IVO:s ansvar och kapacitet att ingripa vid brister
Feministiskt initiativ Ja Fi anser att det är viktigt att anhöriga har god tillgång till information om förhållandena på boendena så att de kan slå larm om det behövs
Kristdemokraterna Ja KD vill ge mer pengar till IVO så att de ska kunna tillsyna mer
Liberalerna Ja L svarar att de har hundratals förslag på en väl fungerande äldrevård och hänvisar till flera länkar. I Leva livet hela livet som är Liberalernas program från 2017 framgår att L anser att den nationella styrningen av äldreomsorgen behöver stärkas
Miljöpartiet Ja MP vill ha en översyn av regelverken för uppföljning – MP föreslår en statlig utredning som fångar in alla viktiga aspekter
Moderaterna Ja M vill ha generell tillståndsplikt, nationella kvalitetskriterier, tillsyn och regelbunden uppföljning i all offentligt finansierad verksamhet
Piratpartiet Ja PP anser att det ska finnas tillsyn och välfungerande visselblåsarfunktioner samt ansvarsutkrävande vid brister
Socialdemokraterna Ja S har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för IVO, en utredning som ska utreda om IVO behöver ökade eller tydligare möjligheter att ingripa vid brister
Sverigedemokraterna Ja SD hänvisar till den nya äldreomsorgs- lagen som ska innehålla bestämmelser för en nationell omsorgsplan – SD har föreslagit mera pengar till IVO
Vänsterpartiet Ja V anser att IVO:S tillsynsarbete måste stärkas – V vill ha ökade befogenheter för medicinskt ansvarig sjuksköterska att inspektera kommunala och privata vårdgivare