Pensionerna

Pensionerna fråga 1
Den allmänna pensionens återupprättande

När det nuvarande pensionssystemet infördes var ambitionen att den allmänna pensionen skulle motsvara 60-65 procent av slutlönen för den som arbetat och betalat skatt ett helt liv. Kompensationsgraden sjunker stadigt och ligger för dem som nu går i pension på knappa 50 procent.

Vårt första krav är att kompensationsgraden i den allmänna pensionen återställs till minst 60-65 procent för både nuvarande och kommande pensionärer. Extra bidrag eller skattesänkningar är ingen långsiktig lösning eftersom dessa förmåner kan tas bort genom ett enkelt majoritetsbeslut i riksdagen.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att den allmänna pensionen ska återställas till 60-65 procent av slutlönen för både nuvarande pensionärer och kommande?
 • Om ja hur tänker partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska vidtas? Vilken kompensationsgrad kommer partiet att verka för? När ska målet vara uppnått?
 • Om nej, hur ser partiet på frågan? Anser partiet att det är fel att koppla den allmänna pensionens storlek till slutlönen?

Svaren

Som vi skriver i avsnittet om Pensionerna i vårt grunddokument är uppfattningarna delade om huruvida pensionerna i Sverige är bra eller inte. Pensionsmyndigheten och Finanspolitiska rådet har under senare tid presenterat genomsnittliga siffror för pensionerna och menar utifrån de uppgifterna att pensionärerna har det bra. Om man tittar bara på den allmänna pensionen får man en annan bild. Vi anser att det är den allmänna pensionen som är viktig eftersom den omfattar alla och den är livslång. Tjänstepensionen är för många tidsbegränsad till fem eller tio år vilket för många innebär en sänkning av den disponibla inkomsten efter en tid som pensionär.

Precis som i debatten går åsikterna hos de politiska partierna isär när det gäller den allmänna pensionen. De partier som svarar nej till att återställa kompetensgraden väljer precis som Pensionsmyndigheten och Finanspolitiska rådet att se på den totala pensionen.

Parti Ställer partiet upp på krav ett pensionerna Argument
Centerpartiet Nej C tycker att 60 procent är ett rimligt mål men ser det snarare som ett riktmärke, pensionen ska baseras på livsinkomsten och inte på slutlönen
Feministiskt initiativ Nej Fi vill ha ett förmånsbaserat system Baserat på de 20 bästa yrkesåren av 30 för full pensionsrätt – Fi vill ha en kompensationsgrad på minst 60 procent – Fi vill att taket för pensionsinbetalningarna ska höjas från 7,5 till 10 inkomstbaslopp
Kristdemokraterna Nej KD anser att kompensationsgraden bör baseras på den totala pensionen – För att höja kompensationsgraden vill KDöka andelen av pensionsavsättningarna som går till PPM-systemet – KD anser att det är angeläget att satsa på de pensionärer som har de minsta marginalerna
Liberalerna Nej L står bakom dagens system – premierna behöver inte höjas – De med lägst pensioner bör få bostadstillägget höjt – garantipensionen kan också behöva ses över – Fördelningen av pensionerna vid t ex skilsmässa behöver ses över
Miljöpartiet Nej MP vill höja pensionsavgiften och bedömer att kompensationsgraden bör kunna nå 60 procent under nästa mandatperiod
Moderaterna Nej M vill att pensionen ska avspegla hela yrkeslivet, inte bara slutlönen – M anser att den totala ersättningen blir god för pensionärer som helhet – 79-87 procent
Piratpartiet Nej P har ingen konkret sakpolitik vad gäller pensioner – anser att alla bör ha basinkomst, även pensionärer, och tror att den kan hamna högre än dagens pensioner för de med låg pension
Socialdemokraterna Nej S anser att pensionen ska vara minst 70 procent av slutlönen – S vill därför höja inbetalningarna till pensionssystemet
Sverigedemokraterna Nej SD anser att pensionssystemet måsteförstärkas för att målet ska kunna nås – SD vill öka avsättningarna till systemet
Vänsterpartiet Nej V anser att kompensationsgraden från den allmänna pensionen bör uppgå till omkring 65 % - För att nå dit vill V höja inkomstpensionerna med 13,4 % -Ytterligare förbättringar av systemet kommer att krävas

Pensionerna fråga 2

Utvecklingen av pensionerna har varit avsevärt sämre än löneutvecklingen sedan pensionssystemet infördes. Det beror bland annat på att det nuvarande pensionssystemet ska vara självfinansierat och att det finns ett automatiskt balanseringssystem, den s k bromsen som reglerar detta. När systemet saknar pengar reagerar bromsen och pensionerna kan komma att sänkas vilket skett vid ett par tillfällen.

Vårt andra krav är att utvecklingen av pensionerna ska följa den allmänna löneutvecklingen och att den s k bromsen ska tas bort.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att utvecklingen av pensionerna ska följa den allmänna löneutvecklingen och att den s k bromsen tas bort?
 • Om ja hur tänker partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska vidtas? När ska målet vara uppnått?
 • Om nej hur ser partiet på frågan? Anser partiet att frågan är felställd? Att det inte finns någon anledning att koppla utvecklingen av pensionerna till den allmänna löneutvecklingen?

Svaren

Denna fråga är komplex. Det nuvarande pensionssystemet bygger på att det ska vara självfinansierat. Pensionsinbetalningarna ska täcka kostnaden för pensionsutbetalningarna. När utgifterna ökar mer än intäkterna sker en balansering för att skydda systemet. Den s k bromsen träder i kraft vilket i några fall lett till att pensionerna minskat. Precis som när det gäller pensionens storlek går åsikterna isär när det gäller hur utvecklingen av pensionerna står sig i förhållande till löneutvecklingen. Skattebetalarna har visat att utvecklingen av pensionerna var avsevärt sämre än löneutvecklingen under perioden 2000 - 2020. Vissa menar att pensionärerna fått en indirekt löneutveckling under senare år genom riktade skattesänkningar. På sistone har frågan om en s k pensionsgas dykt upp. Precis som det finns en broms när tillgångarna minskar borde det finnas en gas när det uppstår överskott i systemet. I dagsläget är överskottet stort.

Inget parti tycks ställa upp på att ta bort bromsen och att låta pensionerna följa löneutvecklingen. De argument som framförs är att systemet måste vara stabilt över tid, att pensionerna genom de olika indexeringarna följer löneutvecklingen. Däremot har några partier en tydlig vilja att höja pensionerna mer än vad systemet innebär, att öka kompensationsgraden. Likaså är flera partier öppna för att införa en pensionsgas.

Parti Ställer partiet upp på krav två pensionerna Argument
Centerpartiet Ja C anser att den automatiska balansmekanismen är en mycket viktig funktion för att säkerställa attpensionerna håller över tid
Feministiskt initiativ Ja Fi anser att garantipensionen bör höjas till att möta EU:s gräns för fattigdom – Fi menar att eventuella nödvändiga besparingar bör bäras gemensamt av staten, arbetsgivarna och pensionärerna - Fi anser att de resurser som avsätts för den allmänna pensionen bör öka
Kristdemokraterna Ja KD anser att inkomstpensionen följer inkomstutvecklingen och att det är bra - KD vill att en större andel avsätts till den s k premiepensionen – KD anser att bromsen behövs men vill också ha en pensionsgas
Liberalerna Ja L anser att ekonomisk tillväxt, en jämställd arbetsmarknad, lika uttagav föräldraledighet/VAB och minskad segregation kan förbättra pensionssystemet för alla – L tycker att överskottet i systemet bör delas ut till alla pensionsrätter, d v s gas
Miljöpartiet Ja MP anser att det är viktigt med ett stabilt pensionssystem – MP vill införa den så kallade pensionsgasen
Moderaterna Ja M anser att pensionerna är kopplade till den allmänna inkomstutvecklingen i samhället – M vill införa en gas så attpensionerna höjs om det finns överskott i systemet
Piratpartiet Ja Har inte tagit ställning
Socialdemokraterna Ja S anser att pensionerna måste höjas – S säger sig ha många förslag att göra det – S är av uppfattningen att pensionssystemet måste vara hållbart över tid
Sverigedemokraterna Ja SD menar att avsättningarna till pensionssystemet måste höjas för att säkerställa pensionerna för nuvarande och kommande pensionärer – SD är öppna för att använda den s k gasen
Vänsterpartiet Ja V vill att det ska krävas riksdagsbeslut för att bromsen ska aktiveras – V anser att även en gas ska kunna aktiveras av riksdagen – V vill se över det aktuella balanseringssystemet – V anser att garantipensionen ska följa löneutvecklingen och inte prisutvecklingen

Pensionerna i samhället fråga 3

Den höjda pensionsåldern leder till problem som måste lösas. Äldre har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Arbetsgivare anställer ogärna personer som närmar sig pensionsåldern. Personer med tunga och slitsamma jobb orkar i många fall inte arbeta hela tiden fram till nuvarande pensionsålder.

En förutsättning för att det nya systemet ska fungera är att arbetsmarknaden är öppen för alla. Att arbetsgivare i högre grad än idag anställer äldre. Vårt tredje krav är att de politiska partierna ska verka för detta.

 • Ställer partiet upp på kravet att verka för en arbetsmarknad öppen för äldre?
 • Om ja, hur tänker partiet arbeta för en arbetsmarknad öppen för alla, för att arbetsgivare ska anställa äldre? Vad är målsättningen? När ska den uppnås?
 • Om nej, anser partiet att detta inte är en fråga för riksdagen? Hur ser partiet på frågan?

Svaren

Alla partier ställer upp på kravet att verka för en arbetsmarknad öppen för alla. Det är dock en fråga där de politiska partierna endast kan styra indirekt genom lagar och förordningar. Deras förslag till lösning varierar något.

Parti Ställer partiet upp på krav tre pensionerna Argument
Centerpartiet Ja C anser att vi måste komma bort från de problem med ålderism som finns – C lyfter fram olika reformer för att stimulera arbetsgivare att behålla och rekrytera seniora medarbetare – C vill se bättre förutsättningar för omskolning sent i arbetslivet
Feministiskt initiativ Ja Fi lägger ner ett stort fokus på att arbeta mot olika former av diskriminering på arbetsmarknaden – Fi ser att åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden är påtaglig – Fi kräver en utökning av arbetsgivares skyldighet att vidta åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling
Kristdemokraterna Ja KD vill att rätten att arbeta förlängs i två steg från 68 år till 75 år – KD vill skapa ekonomiska incitament genom att ta bort arbetsgivaravgifter och införa ett förstärkt jobbskatteavdrag för den som fyllt 69 år – KD vill ha ett statsbidrag till de kommuner som startar jobba- längreprogram
Liberalerna Ja L vill ta bort den särskilda arbetsgivaravgift som gör det dyrare att anställa pensionärer – L anser att det ska vara möjligt att arbeta efter 67 år
Miljöpartiet Ja MP anser att DO behöver öka tillsynen av de aktiva åtgärder som görs för att minska åldersdiskrimineringen – MP anser att rätten att arbeta kvar i sin anställning bör förlängas ytterligare – MP ser positivt på överenskommelser mellan parterna kring möjligheten att arbeta vidare med vissa lättnader t exnär det gäller arbetstiden
Moderaterna Ja M vill ge Diskrimineringsombuds- i uppdrag att bekämpa ålderism – M vill förstärka stöden för att anställaäldre arbetslösa – M vill göra det möjligt att ta studiemedel högre upp i åldrarna
Piratpartiet Ja PP menar att arbetsmarknadspolitiken behöver uppdateras i grunden – PP vill ha en grundtrygghet och föreslår att det inrättas en basinkomst
Socialdemokraterna Ja S har tillsatt seniordelegationen vars förslag nu bereds
Sverigedemokraterna Ja SD motsatte sig höjningen av pensionsåldern – SD har ett förslag till lagstadgad rätt till deltid för äldre som vill fortsätta arbeta – SD kan också tänka sig åtgärder som skattesänkningar
Vänsterpartiet Ja V har som mål att alla som kan och vill arbeta ska ha ett arbete – V anser att arbetsgivare som diskriminerar på grund av ålder ska straffas hårdare än i dag – V anser att möjligheterna till omställning och kompetensutveckling bör förbättras

Pensionerna i samhället fråga 4

En annan förutsättning för att det nya systemet ska fungera är att det införs lösningar för de äldre som på grund av tunga och/eller slitsamma jobb inte kan arbeta så länge som krävs. De riskerar att drabbas av lägre pension om de tvingas till s k förtida uttag av pensionen. Vårt fjärde krav är att denna grupp ska erbjudas andra arbetsuppgifter eller kompenseras på annat sätt fram till pensionsåldern. Frågan kvarstår trots att det finns ett förslag från regeringen om en s k trygghetspension. Det finns ännu inget beslut och det är oklart hur trygghetspensionen kommer att fungera.

 • Ställer partiet upp på kravet att äldre som på grund av tunga och/eller slitsamma jobb inte kan arbeta fram till pensionsåldern ska erbjudas andra arbetsuppgifter eller kompenseras på annat sätt så att de inte tvingas till förtida uttag och en lägre pension?
 • Om ja, hur tänker partier arbeta för att äldre med tunga och slitsamma jobb ska kunna få andra uppgifter eller kompenseras så att de inte tvingas till förtida uttag och en lägre pension? Vilka åtgärder ska vidtas? När ska målet vara uppnått?
 • Om nej, hur ser partiet på frågan?

Svaren

Fr o m den 1 september 2022 införs s k trygghetspension inom ramen för sjukförsäkringen. Den innebär att den som har haft ett tungt arbete och inte kan fortsätta arbeta och har som mest fem år kvar till pension ska kunna få sjukersättning i stället för att tvingas ta ut ålderspensionen.

Samtliga partier inser att det finns människor som inte kan fortsätta arbeta i de yrken de har ända fram till pensionen. Alla är överens om att de som genom olika insatser kan fortsätta arbeta ska göra det. Inställningen till den typ av lösning som trygghetspensionen är varierar dock.

Parti Ställer partiet upp på krav fyra pensionerna Argument
Centerpartiet Ja C anser att sjukförsäkringen ska bygga på arbetsförmåga, inte ålder – C har drivit på för att underlätta omställning längre fram i arbetslivet – C vill förbättra arbetsmiljön med fokus på ett längre arbetsliv
Feministiskt initiativ Ja Fi anser att arbetslivet ska anpassas efter människan och inte tvärtom
Kristdemokraterna Ja KD föreslår en trygghetsersättning för seniorer med tre år kvar till pension, de ska kunna få sjukersättning om möjligheten till omställning och rehabilitering är uttömd
Liberalerna Ja L anser att trygghetspensionen leder till förtidspensionering i stället för insatser för att personen ska få en ärlig chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden – L anser att fokus ska vara att tillvarata den sjukskrivnes arbetsförmåga
Miljöpartiet Ja MP lyfter fram trygghetspensionen – MP vill se en nollvision för arbets- relaterad ohälsa – MP anser att de som inte kan arbeta med vissa uppgifter ska erbjudas andra uppgifter oavsett ålder
Moderaterna Ja M anser att samhället måste bli bättre på att erbjuda äldre att bidra högre upp i åldrarna
Piratpartiet Ja
Socialdemokraterna Ja S lyfter fram trygghetspensionen – S vill införa särskilda regler för att äldre som haft tunga arbeten under de fem sista åren ska kunna få sjukersättning i stället för att tvingas till förtida uttag – S avser bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete – S menar att arbetsgivarna har ett stort ansvar för att organisera arbetet så att det fungerar för alla anställda
Sverigedemokraterna Ja SD anser att samhället ska kompensera människor som på grund av slitsamma arbeten inte kan arbeta så länge som krävs – SD vill införa flex-jobb för personer med permanent nedsatt arbets- förmåga
Vänsterpartiet Ja V lyfter fram sin roll i införandet av trygghetspensionen – V anser att densom arbetat 44 år ska kunna ta ut garantipension