Brevet till politikerna

Detta brev har skickats till de politiska partier som fick 20 000 röster eller mer i riksdagsvalet 2018. Dels per vanlig post. Dels med e-post.
Här presenteras själva instruktionen som de politiska partierna får. Efter den kommer samtliga frågor som presenteras under respektive ämnesområde under Frågor till de politiska partierna.
Det brev som presenteras nedan är originalet. Svarstiden har ändrats efteråt. Därför stämmer inte den i brevet angivna sluttiden med den som anges på annan plats på hemsidan.

Till XX-partiet

Frågorna om pensionerna, äldreomsorgen och attityderna till oss äldre diskuteras livligt i media men de konkreta politiska förslagen till lösning är få. Vi är en grupp som startat en namninsamling PENSIONÄRSUPPROPET för att visa er politiker att vi är angelägna om att i god tid före valet få svar på hur ni ställer er till ett antal för oss viktiga frågor för att få ett bättre underlag för vårt val av parti 2022.

Vi skickar detta material till de partier som fick 20 000 röster eller mera i riksdagsvalet 2018. Det betyder de åtta partier som sitter i riksdagen i dag samt Feministiskt initiativ, Alternativ för Sverige, Medborgerlig samling och Piratpartiet. Vi skickar materialet till er dels per vanlig post, dels som e-post.

Vi äldre är en växande grupp. I november 2021 uppbar närmare 2,3 miljoner svenskar allmän pension. Vi är en reell kraft och kan avgöra valet. Vi vill veta hur ni tänker säkerställa att

  • Vi har pensioner man kan leva på och att pensionerna följer löneutvecklingen
  • Pensionssystemet är flexibelt och tar hänsyn till att många tunga yrken sliter ut människor i förtid
  • Arbetsmarknaden anpassas så att den är öppen även för pensionärer vilket de nya pensionsreglerna kräver
  • Pensionären ses som en resurs och ges möjlighet att vara delaktig i samhällslivet
  • Samhället erbjuder stöd och hjälp när individen behöver det
  • Äldreomsorgen fungerar bra och bygger på respekt för individen
  • Lika villkor gäller oavsett var i landet man bor

Vi har tagit fram ett FRÅGEBATTERI som vi bifogar detta brev i pdf-format och som vi förväntar oss att ni kommer att besvara och skicka in till oss senast den 20 maj 2022. Vi vill att ni svarar på frågorna i pdf-filen och skickar den till (...). Era svar kommer att publiceras på vår hemsida den 20 juni 2022. Om ni väljer att inte besvara frågorna kommer vi att ange att ert parti inte svarat.

Vi förväntar oss inte att något politiskt parti ska satsa fullt på alla punkter vi tar upp i Frågebatteriet. Vi ställer ett relativt stort antal krav för att vi väljare ska få en tydlig bild av vilka av frågorna ni olika partier prioriterar. Detta som en vägledning inför valet 2022. Vi förväntar oss att svaren blir konkreta och så långt möjligt uppföljningsbara. Inte bara allmänt hållna utfästelser.

För att motivera er att svara kommer vi att arbeta aktivt med att få in så många namnunderskrifter som möjligt.

Vi hälsar er välkomna att gå in på vår hemsida www.pensionarsuppropet.se och läsa mera om oss. Hemsidan öppnas senast vecka 11.

Leif Styfberg
Initiativtagare till Pensionärsuppropet

Vill du läsa frågorna går du till Frågor till de politiska partierna där du hittar frågeområdena Delaktighet, Pensioner, Äldreomsorg och Lika villkor.