Vår ambition har varit att de politiska partierna ska ge oss konkreta svar som gör att det går att jämföra svaren. Att det inte ska gå att komma med svepande till intet förpliktigande svar som att ”alla ska få den omsorg de behöver”. Därför kan svarsalternativen ibland tyckas väl detaljerade.

Delaktighet i samhället

Det är viktigt att pensionärernas synpunkter och erfarenheter tas till vara i byggandet av det framtida samhället. I dag är personer över 65 år underrepresenterade. I riksdagen är endast 18 av de 349 ledamöterna 65 år eller äldre.

Vårt första krav är att antalet pensionärer på valbar plats på valsedlarna till riksdagen ska öka och att äldre ska vara representerade i utredningar, kommissioner och andra grupper som bereder frågor av betydelse för det framtida samhället.

  • Ställer partiet upp på att antalet pensionärer på valsedlarna till riksdagen ska öka och att äldre ska vara representerade i utredningar, kommissioner och andra grupper som bereder frågor av betydelse för det framtida samhället?
  • Om ja, hur tänker partiet arbeta konkret för att nå detta? Vilken är målsättningen? När ska den vara uppnådd?
  • Om nej, hur ser partiet på målet?

Samhället förändras i en allt snabbare takt. Allt eftersom vi människor kommer upp i åldrarna får vi vissa svårigheter att hänga med i utvecklingen och känner oro inför det nya. Det är därför viktigt att den tekniska utvecklingen inte leder till ett alltför stort utanförskap hos de äldre. Det är oacceptabelt att det inte går att betala med pengar, att det inte finns bankkontor inom rimligt avstånd för alla, att det endast går att kommunicera digitalt med många företag och serviceorgan.

Vårt andra krav är därför att Riksdagen ska verka för att minska det utanförskap den teknikska utvecklingen innebär för många äldre.

  • Ställer partiet upp på att riksdagens ska verka för att minska det utanförskap den tekniska utvecklingen innebär för många äldre?
  • Om ja, hur tänker partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder kommer att sättas in? När ska målet vara uppnått?
  • Om nej, hur ser partiet på målet?