Vår ambition har varit att de politiska partierna ska ge oss konkreta svar som gör att det går att jämföra svaren. Att det inte ska gå att komma med svepande till intet förpliktigande svar som att ”alla ska få den omsorg de behöver”. Därför kan svarsalternativen ibland tyckas väl detaljerade.

En äldreomsorg som fungerar och som bemöter individen med respekt

Under denna rubrik behandlas både den hjälp och omsorg äldre som bor kvar i sina hem får genom hemtjänsten och den vård och omsorg som äldre ges som bor i särskilda boenden.

Den så kallade Ädelreformen 1992 syftade till att få en bättre och tydligare ansvarsfördelning mellan landstingen och kommunerna. Det finns dock kvarstående problem med ansvarsgränser. Ett exempel är att läkarna inte ingår i det arbetslag som finns i den kommunala hälso- och sjukvården utan tillhör en annan huvudman. Ett annat är ansvaret för rehabilitering, som kan riskera att hamna mellan geriatrik, primärvårdsrehabilitering och kommunens rehabilitering. Ett tredje är hemsjukvården, där den största regionen, Stockholm, inte tagit över huvudmannaskapet. I övriga regioner har det skett på olika sätt med kvarstående gränsdragningsproblem vilka som ska höra till regionens primärvård respektive kommunens hemsjukvård. Ett problem som uppmärksammats av bland annat Coronakommissionen är att läkare inte fanns på plats på de särskilda boendena och inte var tillgängliga i den utsträckning som behövdes. Det dubbla huvudmannaskapet är också ett hinder för ett bra teamarbete mellan alla yrkeskategorierna – läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska. Det innebär risker för en sämre vård. Till det kommer att det på många särskilda boenden saknas erforderlig medicinsk utrustning och personal som kan sköta den på ett säkert sätt.

Våra första krav gäller sjukvården och är tvådelat. Det ska finnas sjuksköterskor dygnet runt på särskilda boenden och tillgång till läkare på särskilda boenden och inom hemtjänsten i sådan omfattning att en fullgod vård kan erbjudas.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att huvudprincipen är att det ska finnas sjuksköterskor dygnet runt på särskilda boenden? Det betyder att det utom inom väldigt små enheter ska finnas en sjuksköterska på plats dygnet runt, en sköterska som deltar i arbetet. Mycket små enheter ska dock erbjuda alternativa lösningar så att personalen snabbt kan få kontakt med en ansvarig sjuksköterska alla dygnets timmar.
 • Om ja hur tänker partiet arbeta för att nå målet? När ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
 • Om nej hur ser partiet på frågan?
 • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas tillgång till läkare på särskilda boenden och inom hemtjänsten i sådan omfattning att en fullgod vård kan erbjudas?
 • Om ja vilken tillgång på läkare krävs enligt partiet för att en god sjukvård ska kunna erbjudas på särskilda boenden och i kommunens hemsjukvård? Hur tänker partiet arbeta för att nå det målet? När ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
 • Om nej hur ser partiet på frågan?

Vårt andra krav är att all personal inom särskilda boenden och hemtjänsten ska vara utbildad från vårdbiträden till läkare och alla ska svenskkunskaper motsvarande de som krävs för den gymnasiala vårdutbildningen.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att all personal ska vara utbildad och att alla ska ha svenskkunskaper motsvarande de som krävs för den gymnasiala vårdutbildningen?
 • Om ja hur ska partiet arbeta för att målet nås och när ska det vara genomfört? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
 • Om nej hur ser partiet på frågan?

Det är viktigt att livskvaliteten för de äldre som behöver hemtjänst eller bor på ett särskilt boende är god. Den äldre måste kunna komma ut och det måste finnas utrymme för samtal med personalen. Det betyder att bemanningen måste vara anpassad till det kravet.

Vårt tredje krav är att det ska finnas en bemanning inom särskilda boenden och hemtjänsten som möjliggör en värdig omsorg med hög kvalitet.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas en bemanning inom särskilda boenden och hemtjänsten som möjliggör reell vård och omsorg?
 • Om ja vad är enligt partiet en omfattning som möjliggör reell vård och omsorg inom särskilda boenden? Hur många personal ska det finnas på en demensavdelning med nio boenden? Hur många timmar hemtjänst ska en 80 + som endast kan gå inomhus med rullator och som endast klarar enkla vardagliga sysslor erbjudas per vecka? Hur tänker partiet arbeta för att målet ska nås och när ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska sättas in för att säkerställa att målet efterlevs?
 • Om nej hur ser partiet på frågan?

Vårt fjärde krav är att det ska finnas adekvat medicinsk utrustning inom särskilda boenden och hemsjukvården så att en god vård kan ges.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas adekvat medicinsk utrustning på särskilda boenden och inom hemsjukvården så att en god vård kan ges?
 • Om ja vad är enligt partiet en adekvat medicinsk utrustning och hur tänker partiet arbeta konkret för att målet nås och när ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
 • Om nej hur ser partiet på frågan?

Vårt femte krav är att det ska finnas en nationell beredskap och samordning inför kommande pandemier och katastrofer.

 • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska finnas en nationell beredskap och samordning inför kommande pandemier och katastrofer?
 • Om ja vad innebär enligt partiet en nationell beredskap och samordning inför kommande pandemier och katastrofer och hur tänker partiet arbeta konkret för att målet nås och när ska det vara uppnått? Vilka åtgärder ska vidtas för att säkerställa att målet efterlevs?
 • Om nej hur ser partiet på frågan?

Det finns inte tillräckligt med platser på äldreboenden och de äldreboenden som finns tar nästan bara emot personer som är svårt sjuka och behöver vård och omsorg dygnet runt. Det leder till att en växande grupp pensionärer som har svårt att bo kvar hemma tvingas göra det. De skulle vilja flytta till någon form av boende där de kan få service och viss hjälp.

Vårt sjätte krav är att det ska byggas fler särskilda boenden men att det ska finnas olika former av äldreboenden så att plats kan beredas till pensionärer som inte kan eller vill bo kvar i sina bostäder men bedöms vara för friska för dagens särskilda boenden.

 • Ställer partiet upp på kravet att det ska byggas fler särskilda boenden och att det ska byggas olika former av äldreboenden så att fler äldre kan beredas plats?
 • Om ja, hur ska enligt partiet ett sådant utbud se ut och hur tänker partiet arbeta för att nå målet. Hur ser tidsperspektivet ut? När bedömer partiet att det ska kunna finnas ett sådant utbud av sådana boenden att äldre får ett reellt alternativ?
 • Om nej hur ställer sig partiet till frågan?