Vår ambition har varit att de politiska partierna ska ge oss konkreta svar som gör att det går att jämföra svaren. Att det inte ska gå att komma med svepande till intet förpliktigande svar som att ”alla ska få den omsorg de behöver”. Därför kan svarsalternativen ibland tyckas väl detaljerade.

Lika villkor över hela landet

Det är viktigt att samma villkor gäller i hela landet. Den maktfördelning som råder mellan stat, regioner och kommuner leder till att villkoren för oss pensionärer varierar mellan olika delar av landet. Det är inte acceptabelt att avgifterna för olika insatser skiljer sig mellan olika kommuner eller att den som bor i en region måste betala för det som i andra regioner tillhandahålls kostnadsfritt.

Vårt första krav är likvärdighet, d v s att villkoren ska vara desamma överallt, d v s regelverken ska vara statligt reglerade så att de regionala och kommunala regelverken blir likvärdiga.

  • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska råda likvärdighet inom landet?
  • Om ja hur ska partiet arbeta för att vi får likvärdighet? Vilka åtgärder ska sättas in? Vilken ät tidplanen?
  • Om nej hur ser partiet på frågan?

En förutsättning för att villkoren ska vara desamma över hela landet är att det finns ett tydligt nationellt regelverk som styr de regionala och kommunala regelverken. Därtill krävs en effektiv tillsyn av verksamheterna och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot sådana verksamheter som inte lever upp till rådande regelverk. Därför är det ett problem att det saknas sådana kraftfulla sanktionsmöjligheter när de statliga, regionala och kommunala regelverken inte följs. Det händer t ex vanligtvis ingenting när ledningen för ett äldreboende förklarar att de bryter mot kravet på att det ska finnas sjuksköterskor på plats med att det är svårt att rekrytera. IVO kan inte stänga ett boende även om bristerna är stora och uppenbara för att beviskraven är för långtgående. Och lagstiftningen är för svag när förvaltningsrätten godtar extremt hårda krav för en plats på ett särskilt boende.

Vårt andra krav är att regelverken förstärks så att en effektiv tillsyn kan göras och därmed kvaliteten inom äldreomsorgen säkerställas.

  • Ställer partiet upp på vårt krav att regelverken ska förstärkas så att en effektiv tillsyn kan göras inom äldreomsorgen med syfte att säkerställa kvaliteten?
  • Om ja hur ska partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska sättas in? När ska målet nås?
  • Om nej hur ser partiet på frågan?