Lika villkor

Lika villkor över hela landet

Det är viktigt att samma villkor gäller i hela landet. Den maktfördelning som råder mellan stat, regioner och kommuner leder till att villkoren för oss pensionärer varierar mellan olika delar av landet. Det är inte acceptabelt att avgifterna för olika insatser skiljer sig mellan olika kommuner eller att den som bor i en region måste betala för det som i andra regioner tillhandahålls kostnadsfritt.

Lika villkor fråga 1

Vårt första krav är likvärdighet, d v s att villkoren ska vara desamma överallt, d v s regelverken ska vara statligt reglerade så att de regionala och kommunala regelverken blir likvärdiga.

  • Ställer partiet upp på vårt krav att det ska råda likvärdighet inom landet?
  • Om ja hur ska partiet arbeta för att vi får likvärdighet? Vilka åtgärder ska sättas in? Vilken ät tidplanen?
  • Om nej hur ser partiet på frågan?

Svaren

CENTERPARTIET

”Vi står bakom principerna om kommunalt självstyre och anser därmed inte att staten ska ta över ansvaret för hur kommunernas verksamhet finansieras. Tillgången till hjälpmedel, rehabilitering och habilitering skiljer sig åt väldigt mycket i landet. Det tycker vi i Centerparitet inte är rimligt. Det behövs en nationell styrning som motverkar den ojämlikhet som råder. Vi anser att det behövs en nationell hjälpmedelsstrategi och nationella riktlinjer och det behövs även en generellt ökad kunskap och kompetens kring betydelsen av hjälpmedel. Vi vill också se en översyn av äldres kostnader och ersättningar, nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp.”

FEMINISTISKT INITIATIV

”Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar välfärden som rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, och social omsorg. Dessa rättigheter ska aldrig vara villkorade av var i landet en bor. Feministiskt initiativ vill att samhällsservice och trygghet ska göras tillgängligt utifrån idén om byn och bygden som bas där makt och inflytande behålls lokalt. Som vi beskrivit ovan vill Feministiskt initiativ på sikt avveckla regioner som huvudman för vården. Stat och kommun ska dela på ansvaret för sjukhus-, respektive primärvård, och det är ett nationellt ansvar att kontrollera så att det fungerar. Det ger en mer jämställd och jämlik vård i landet. Fi har en djupgående politik för gles- och landsbygd som syftar till en en rejäl omfördelning som säkerställer att hela Sverige ska leva, och att bostadsort eller geografi inte ska vara en aspekt som leder till diskriminering och demokratiunderskott. Samhällets grundläggande service ska vara tillgänglig för alla, men idag går utvecklingen åt fel håll. Detta är både ett ekonomiskt, socialt och kulturellt förändringsarbete, eftersom staden är en så stark norm i vårt samhälle. Exempelvis utgår utformningen av ersättning för transporter till sjukvårdsinrättningar från storstäder vilket gör att vissa blir helt utan ersättning medan de som kan åka kollektivt får full ersättning. De regionala och kommunala skillnaderna när det gäller möjligheter att erbjuda bra bostadslösningar för pensionärer är viktigt att åtgärda. Att 90-åringar nekas särskilt boende för att de är för friska eller att äldre människors valmöjligheter kraftigt blir begränsade på grund av kommunala och regionala besparingskrav innebär en form av diskriminering som vi kraftigt motsätter oss. Geografisk likvärdighet är en mångfasetterad fråga som även involverar andra politikområden. I glesbygdsregioner har det exempelvis framkomlighet för omsorgs- och blåljuspersonal blivit ett hinder på grund av nya effektivitetskrav för plogning som gör att vissa väga bara plogas en gång i veckan. Det här är ett allvarligt hinder för hemsjukvård.”

KRISTDEMOKRATERNA

”Ja. Kristdemokraterna vill att staten ska få ansvar för vården som regionerna ansvarar för. Det är inte försvarligt att fortsätta med dagens organisation om vi ska klara av att ge patienterna en jämlik och god vård. Uppdelningen i 21 regioner fungerar dåligt. Förutom ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt. Först då får vi en patientsäker och effektiv hälso- och sjukvård. Vi vill redan nu få fram nationella riktlinjer för hjälpmedel, rehabilitering och habilitering samt en starkare patientlag. Vidare avser vi följa upp att de nya penar som ska gå till äldreomsorgen också går till äldreomsorgen. Om inte, ska de betalas tillbaka.”

LIBERALERNA

”IVO bör få ett tydligt tillsynsansvar med möjlighet att utdöma sanktioner för de kommuner som inte följer lagen om boende och inte åtgärdar icke verkställda beslut inom tre månader för årsrika människor.”

MILJÖPARTIET

”Likvärdigt ja, men det behöver inte vara exakt lika.   För oss är det en viktig princip med decentraliseringstanken - att beslut ska fattas så nära medborgare som möjligt. Det betyder att vi tycker att det är bra att beslut fattas på kommunal och regional nivå, det är enklare att påverka, man vet vilka politiker som fattar beslut och det är enklare att rösta bort dem som man är missnöjd med. Vissa saker är viktiga att de är precis lika i landet, såsom socialförsäkringarna. Och samma lagar gäller i Sverige, men vi tycker att det är bra att det finns ett utrymme för den lokala nivån att finna lösningar som passar lokalt. Det ger ofta draghjälp till förbättringar. Om man ser att en annan kommun har löst en fråga på ett annat lite bättre sätt kan det finns en vilja att ta efter, eller ställa egna politiker till svars om de inte vill det.  Det är oerhört viktigt med likvärdighet.  Däremot behöver det inte vara exakt lika. Om allt var precis lika i hela landet, så finns inget som säger att nivån alltid skulle vara högre än i dag, det kan lika gärna bli lägre. Det skulle också riskera bli ett stelbent system obenäget till förändringar.  Men grunden ska förstås vara lika överallt i Sverige och vi vill att den grunden ska förstärkas. T ex anser Miljöpartiet att hjälpmedel också behöver ingå i högkostnadskortet. Detsamma gäller tandvård. Det skulle innebära en tydlig förbättring och likvärdighet och en bättre bas för alla som bor i Sverige.  Vi vill att såväl hjälpmedel som tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet och att det ska börja gälla nästa mandatperiod.” 

MODERATERNA

”Moderaterna instämmer i att villkoren för pensionärer bör vara lika oavsett var man bor i landet. Därför är det viktigt att regelverk och andra styrmedel på nationell nivå styr mot det. Samtidigt anser vi dock att det kommunala och regionala självstyret bör vara kvar - i grunden är det positivt att den politiska makten ligger nära medborgarna.”

PIRATPARTIET

”Vi har inget konkret ställningstagande i frågan.”

SOCIALDEMOKRATERNA

”Ja, till stor del. Det är viktigt att det i stort råder jämlika villkor för alla äldre. Det kommunala självstyret innebär att verksamheten kan se lite olika ut. Men det innebär inte att vi accepterar oskäliga skillnader i exempelvis avgifter inom äldreomsorgen. När det gäller frågan om avgifter för hjälpmedel har Socialstyrelsen har fått i uppdrag att samla in statistik och följa utvecklingen på området. Syftet är bl.a. att hjälpa kommunerna i sitt arbete med att besluta om avgifter som inte på ett oskäligt sätt avviker från vad som gäller i övriga kommuner. Den nationella statistiken hjälper också regeringen att bedöma vilka ytterligare insatser som kan behövas.”

SVERIGEDEMOKRATERNA

”Ja, vår ambition är att det ska vara likvärdiga villkor. Precis som tidigare nämnt har alla kommuner olika förutsättningar när det gäller möjligheter till boende, personaltäthet och avgifter. Vi driver frågan om nationella riktlinjer, både vad avser avgifter, hjälpmedel m.m. bostadsord ska inte avgöra vilket stöd du får och har råd med.”

VÄNSTERPARTIET

”Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för att alla ska ha möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. Vår övergripande strategi bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet. Den statliga servicen måste generellt ökas och förbättras på landsbygden. En stor del av befolkningen bor på landsbygden och andelen företag per sysselsatta är också högre på landsbygden än i storstäderna. Samtidigt har vi under lång tid kunnat se en avveckling av samhällsservice där staten bär ett stort ansvar. Servicen på mindre orter urholkas och livsvillkoren försämras. Det leder sammantaget till att det blir allt svårare att bo på landsbygden. Samtidigt är det kommunala självstyret, lokalt och regionalt, en viktig del i den svenska demokratin. Politiska beslut måste fattas på olika nivåer beroende på vilka problem som ska lösas. Det ligger ett värde i att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt, men en allt för långtgående decentralisering av den politiska makten undergräver möjligheterna att föra en sammanhållen politik för rättvisa och jämlikhet. Kommuner och regioner har olika förutsättningar, ekonomiskt och demografiskt. Det kräver att staten tar ett samlat ansvar för landsbygdsfrågorna. Inkomster och kostnader måste fördelas solidariskt över landet.”

Lika villkor fråga 2

En förutsättning för att villkoren ska vara desamma över hela landet är att det finns ett tydligt nationellt regelverk som styr de regionala och kommunala regelverken. Därtill krävs en effektiv statlig tillsyn av verksamheterna och kraftfulla sanktionsmöjligheter mot sådana verksamheter som inte lever upp till rådande regelverk. Därför är det ett problem att det saknas sådana kraftfulla sanktionsmöjligheter när de statliga, regionala och kommunala regelverken inte följs. Det händer t ex vanligtvis ingenting när ledningen för ett äldreboende förklarar att de bryter mot kravet på att det ska finnas sjuksköterskor på plats med att det är svårt att rekrytera. IVO kan inte stänga ett boende även om bristerna är stora och uppenbara för att beviskraven är för långtgående. Och lagstiftningen är för svag när förvaltningsrätten godtar extremt hårda krav för att få en plats på ett särskilt boende.

Vårt andra krav är att regelverken förstärks så att en effektiv tillsyn kan göras och därmed kvaliteten inom äldreomsorgen säkerställas.

  • Ställer partiet upp på vårt krav att regelverken ska förstärkas så att en effektiv tillsyn kan göras inom äldreomsorgen med syfte att säkerställa kvaliteten?
  • Om ja hur ska partiet arbeta konkret för att nå målet? Vilka åtgärder ska sättas in? När ska målet nås?
  • Om nej hur ser partiet på frågan?

Svaren

CENTERPARTIET

”Vi tror inte på att staten ska detaljreglera kommunernas verksamhet. Det finns stor kunskap om vilka åtgärder som främjar äldres hälsa och livskvalitet. Dock begränsas resultaten av att vi nationellt saknar samordning utifrån ett välutvecklat hälsofrämjande program. Centerpartiet vill se ett nationellt program för äldres hälsa. Vi vill också vill utvidga IVO:s ansvar och kapacitet att ha en nationell överblick över den kommunala äldreomsorgen och tidigt ingripa vid lokala eller regionala strukturella brister.”

FEMINISTISKT INITIATIV

”Här är det viktigaste att närstående har god tillgång till information om förhållandena så de kan slå larm, om den boende det kan tänkas handla om, inte själv har möjlighet till detta. Information på flera språk, på enkelt språk och vid efterfrågan mer utförlig information, ska ges vid inflyttning och med jämna mellanrum. Det här målet ska nås omgående så att eventuella felaktigheter kan åtgärdas skyndsamt.”

KRISTDEMOKRATERNA

”Ja, Den kommande äldreomsorgslagen kommer ge ett tydligare regelverk om vad som kan förväntas av äldreomsorgen i hela landet. Vi har också föreslagit mer pengar till IVO så de kan tillsyna mer inom välfärdsverksamheterna och vi ser positivt på att de får ökade möjligheter att agera vid brister.”

LIBERALERNA

”Liberalerna har flera hundra förslag på en väl fungerande äldrevård. Här är några länkar: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/leva-livet-1-1.pdf https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/politik-for-arsrika_H9023980 https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/stacc88rk-framtidens-acc88ldreomsorg-1.pdf”

MILJÖPARTIET

Ja, vi skulle välkomna en översyn av regelverken för uppföljning och att de verkligen fångar in alla de olika kvaliteter som de som är beroende av verksamheten upplever och har behov av.  Här krävs en statlig utredning med direktiv som fångar in alla viktiga aspekter. 

MODERATERNA

”Ja. Moderaterna driver förslaget att generell tillståndsplikt, nationella kvalitetskriterier, tillsyn och regelbunden uppföljning ska finnas i all offentligt finansierad verksamhet så som äldreomsorg.”

PIRATPARTIET

”Ja, vi anser att det behöver finnas tillsyn och framförallt välfungerande visselblåsarfunktioner samt ansvarsutkrävande när regelverk inte följs. Detta gäller oavsett om regelverken är kommunala eller statliga.”

SOCIALDEMOKRATERNA

”Ja. Regeringen har nyligen tillsatt en utredare som ska se över möjligheterna att förbättra förutsättningarna för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att utöva tillsyn över socialtjänsten, som inkluderar bland annat insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till om och hur IVO, inom ramen för sin tillsyn, ska kunna granska hur kommunerna kontrollerar och följer upp sina avtal med privata utförare. Utredaren ska även analysera och ta ställning till om IVO behöver utökade eller tydligare möjligheter att ingripa när tillsynen visar på brister. IVO har tidigare framfört att regelverket på detta område innebär svårigheter. Utredaren ska också lämna förslag på hur IVO genom sin tillsyn ska kunna verka för att kommuner ska planera sina insatser för enskilda och verkställa dem inom skälig tid.”

SVERIGEDEMOKRATERNA

”Ja, den nya äldreomsorgslagen ska också innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan som ska gälla över hela landet. Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit stärkta resurser till IVO och vi ser att myndigheten ska få de förutsättningar som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag.”

VÄNSTERPARTIET

”Vänsterpartiet instämmer i att IVO:s tillsynsarbete måste stärkas betydligt. Kopplat till det behövs ökade befogenheter för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) att inspektera kommunala och privata vårdgivare, med ansvar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som en kommun. Vi vill förtydliga vikten av att MAS är anställd av kommunen med tillsynsansvar över både kommunala och privata utförare.”